ყველა სერვისი

ჯანმრთელობა და რეაბილიტაცია

ჯანდაცვისა და რეაბილიტაციის სერვისები უნდა იყოს ხელმისაწვდომი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის

ვრცლად

კონვენციის პრეამბულა

გაეროს შშმ პირთა კონვენციის პრეამბულის განაცხადი

ვრცლად

კონვენციის მიზანი, პრინციპები და ტერმინთა განმარტება

კონვენციის მიზნები და ტერმინები, რომლებიც უნდა ვიცოდეთ

ვრცლად

თავისუფლება და თანასწორუფლებიანობა

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები თანასწორი მოქალაქეები არიან და ყველა მოქალაქისთვის მინიჭებული თავისუფლებებით უნდა ისარგებლონ

ვრცლად

დამოუკიდებელი ცხოვრება, ოჯახი და პირადი ცხოვრება

ყველა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს სჭირდება პირობები დამოუკიდებლობისთვის, მათთვის აუცილებელია ოჯახურ და პირად ცხოვრებაში ჩართვა

ვრცლად

განათლება და დასაქმება

სახელმწიფო ვალდებულია შეუქმნას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირს განათლების და დასაქმების ადექვატური პირობები

ვრცლად

სტატისტიკა და მონაცემთა შეგროვება

სახელმწიფო ვალდებულია აწარმოოს შშმ პირთა სტატისტიკა

ვრცლად

კონვენციის განხორციელების მონიტორინგი

კონვენციის განხორციელება უწყებებს შორის კოორდინირებით მიიღწევა.

ვრცლად

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალები

შშმ ქალები შესაძლოა მრავალგვარი დისკრიმინაციის მსხვერპლი გახდნენ, ამ განსაკუთრებით იცავს.

ვრცლად

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვები

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების ინტერესები და თანასწორუფლებიანობის პრინციპი დაცული უნდა იყოს

ვრცლად